Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite

            E-Mail Webmaster: Ley J.                                                                                                                                      copyright 2004-24 by Fanfare Bissen a.s.b.l.

2007 Musikantenéierungen

Insigne fir 5 Joer Aktivitéit
BRUNE Loïc
ENGELDINGER Joé
ENGELDINGER Maurice

GRICIUS Kevin
KIRCHEN Luc

LEY Kevin
MANTERNACH Julie

WEYNANDT Tom


Médaille en Bronze fir 10 Joer Aktivitéit
BISSEN Marc


Médaille en Or fir 30 Joer Aktivitéit
SCHUMMER Paul


Médaille en Or avec Palmettes fir 40 Joer Aktivitéit
KRIEPS Jos


Médaille Union Grand-Duc Adolphe
Médaille de Mérite en Vermeil Grand-Duc Adolphe
fir 60 Joer Aktivitéit:

WENDEL Ernest


Déi drei bescht plazéiert Musikantinnen a Musikanten vum Joer 2007
goufe mat engem klenge Kado fir déi meeschte Präsenzen belount.


1. Plaz: 69 vun 70 Mol präsent ALEN Cathy
2. Plaz: 66 vun 70 Mol präsent KRACK Catherine, KRACK Norbert,

SCHUMMER Laurence
3. Plaz: 65 vun 70 Mol präsent SCHUMMER Paul, LEY Kevin

  

v.l.n.r.: Octavie M. ; Karmeyer L. ;

Wendel E.

v.l.n.r.: Wendel E. ; Marnach C. ;

Ley J.

v.l.n.r.: Massard A. ; Schummer P. ;

Krack N. ; Manternach J. ; Engeldinger J. ;

Krieps J. ; Bissen M. ; Gricius C. ; Alen C. ;

Koch N. ; Ley K. ; Engeldinger M. ; Krack C. ;

Ley J. ; Brune L. ; Weynandt T.

  

fondée en 1898

  Fanfare  Bissen  a.s.b.l.